Podle vašich požadavků a potřeb zajistíme výstavbu, opravy
a rekonstrukce budov.

  V předprojektové a projektové fázi připravíme a vyřídíme:
   
 • Projekt a zadání stavby
 • Územní řízení
 • Stavební řízení a vydání stavebního povolení
  V průběhu stavby a po jejím skončení zajistíme:
   
 • Stavební dozor
 • Odpovědného geodeta investora
 • Vydání kolaudačního rozhodnutí
 • Zkušební provoz a jeho vyhodnocení

Inženýrské
   služby
Detail budovy Národního Archivu, jejíž provoz zajišťujeme