Politika integrovaného systému řízení

Obchodní společnost PRO-ARK, s.r.o. byla založena jako specializovaná firma, jejímž základním posláním je technické zajišťování technických podmínek pro uchovávání archiválií. Specializovala se na 2 základní oblasti činnosti:

 • zajištění technického provozu objektu Národního archivu a Státního oblastního archivu v Praze a později též objektu Archivu hlavního města Prahy,
 • provedení prvotního základního ošetření archiválií před jejich uložením a předáním odborným archivářům k dalšímu ošetření a uložení.
Jako další důležitou oblast činnosti stanovilo vedení firmy specializaci na zajišťování technického provozu nevýrobních a nebytových objektů vybavených moderními technologiemi vytápění a klimatizace, vzduchotechniky, EPS apod. Podnikatelská filozofie firmy vychází z národní povinnosti uchovat budoucnosti nenahraditelné a penězi neocenitelné doklady minulosti. Z této filozofie vychází i motto: Jen perfektní služba má naději na úspěch. Budoucnost nám chyby neodpustí.

Pojmem „perfektní služba“ chápeme:

 • práce provedená kvalitně, spolehlivě a ve správném čase,
 • péče o majetek zákazníka, která v maximálně možné míře zhodnotí jeho majetek, nebo v maximálně možné míře zabrání znehodnocení jeho majetku,
 • tvorba zisku nutného pro další existenci a rozvoj společnosti.
S cílem soustavného vylepšování služeb byl zaveden ISŘ , který slouží k účinnému plánování, fungování a zlepšování integrovaného systému. Obsahuje základní principy a filozofii podnikání společnosti. Tato kapitola obsahuje následující zásady:
 • společnost PRO-ARK je úzce specializovanou společností v této oblasti činnosti, potřeby zákazníka mají nejvyšší prioritu, jeho potřeby jsou analyzovány a podle výsledků analýz jsou vybírány nejvhodnější postupy,
 • těžiště opatření k zajištění kvality spočívá v průběžném plnění požadavků na kvalitu, protože dodatečná „oprava“ špatně provedené služby už nemusí být možná,
 • každý zaměstnanec společnosti je odpovědný za jakost jeho práce v rámci plnění pracovních úkolů,
 • úspěch společnosti může být zajištěn pouze kvalitním plněním úkolů všech zaměstnanců, t.j. včetně vedení společnosti.
Tyto zásady zajišťuje společnost systémem integrovaného řízení v rámci své činnosti na všech úrovních vedení, na všech pracovištích a při spolupráci se zákazníky a svými obchodními partnery. S vědomím odpovědnosti za stav životního prostředí zavedla společnost management řízení životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2005.

Politika ISŘ je členěna do několika kapitol:

 1. Cílem našeho snažení je spokojenost zákazníka
  Ústřední postavení zaujímá v politice ISŘ intenzivní dialog se zákazníky. Všechny pracovní procesy jsou orientovány k dosažení spokojenosti zákazníků. K tomuto cíli jsou motivováni všichni zaměstnanci společnosti. Důležitými prvky motivace jsou osobní ohodnocení, soustavné udržování úrovně vysoké odborné kvalifikace zaměstnanců a vytváření jejich sociální jistoty.
   
 2. Dobré výsledky
  Dobré výsledky vytvářejí základní předpoklady všech aktivit v podnikání. Cílem proto je patřit ve všech oblastech činnosti k nejlepším. Společnost musí operativně reagovat na všechny potřeby zákazníků. Vždy musí mít na paměti jejich potřeby vyplývající z jejich specifických úkolů.
   
 3. Zdravé sebevědomí zaměstnanců
  K tomuto cíli lze dospět především tím, že všichni zaměstnanci budou mít na zřeteli jako nejdůležitější povinnost přispět svým dílem k zajišťování perfektních služeb, které společnost poskytuje svým zákazníkům.
   
 4. Sociální jistoty zaměstnanců
  Jen bezchybným plněním potřeb zákazníků může být dán základ finanční stability společnosti. Jenom stabilita společnosti může být základem sociálních jistot jejich zaměstnanců. Vytvoření sociální stability zaměstnanců je prvořadým úkolem vedení firmy. K zajištění tohoto úkolu stanovilo vedení firmy trvalý úkol: dosaženou kvalitu služeb zákazníkům udržet a usilovat o její zlepšování.
   
 5. Základní filozofie v oblasti životního prostředí
  Jsme nedílnou součástí společnosti a uvědomujeme si, jak spolupůsobíme na naše okolí a zaměstnance. I malý vliv na životní prostředí má svůj zásadní význam. Zavazujeme se k plnění všech požadavků a neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu ISŘ. Zavazujeme se k prevenci znečištění ovzduší a k plnění všech ustanovení vyplývajících z legislativních a jiných požadavků.
   
 6. Základní filozofie v oblasti bezpečnosti práce
  Budujeme povědomí bezpečného chování zaměstnanců při výkonu jejich práce a činnostech s tím souvisejících. Zlepšujeme pracovní podmínky s cílem snížení rizikovosti pracoviště. Společnost projednává stav BOZP a PO a jeho zlepšování se zaměstnanci společnosti, komunikuje s externími stranami a partnery. Dodržujeme a kontrolujeme všechna opatření vyplývající z právní legislativy a jiných aplikovatelných požadavků a tím předcházíme případným rizikům vzniku pracovního úrazu. Společnost neustále zlepšuje péči o bezpečnost, ochranu zdraví zaměstnanců a protipožární ochranu, Zavazujeme se k prevenci vzniku úrazů a poškození zdraví a k neustálému zlepšování řízení a výkonnosti v oblasti BOZP.